MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Mercedes-Benz Finansman Türk Anonim Şirketi (“Şirket” veya “MBFT”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

        b. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebeplere dayalı olarak Kanun’un 5. maddesinde yer alan veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirket yerleşkesine giriş yapan ziyaretçilerin kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla kimlik ve iletişim verileriniz,
 • Şirket yerleşkesinin güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlik, iletişim ve fiziksel mekân güvenliği verileriniz,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini amacıyla kimlik, iletişim ve fiziksel mekân güvenliği verileriniz işlenecektir.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Ziyaretçilerin internet ağına erişimlerinin sağlanması kapsamında faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla kimlik, iletişim ve fiziksel mekân güvenliği verileriniz,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik, iletişim ve fiziksel mekân güvenliği verileriniz işlenecektir.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla kimlik, iletişim ve fiziksel mekân güvenliği verileriniz,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi amacıyla kimlik, iletişim ve fiziksel mekân güvenliği verileriniz,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması amacıyla kimlik, iletişim ve fiziksel mekân güvenliği verileriniz,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kimlik, iletişim ve fiziksel mekân güvenliği verileriniz işlenecektir.

   

         c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatlerimiz kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 5. Maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

 

         ç. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, fiziki ortamda Şirketimizi ziyaretiniz esnasında kimlik belgeniz üzerinden veya sözlü olarak, elektronik ortamda ise binamızda bulunan kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla ses ve görüntü elde edilmesi yoluyla toplanmaktadır.

 

         d. İlgili Kişinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.mercedes-benz-finansalhizmetler.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Mercedes-Benz Finansman Türk Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda MBFT talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, MBFT tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler;  

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.